Saperavi 65%, Rara Neagra 20%, Bastardo 15%

%d개의 결과 표시